പ്രവാസി മലയാളികളിലെ സർഗ പ്രതിഭകൾക്ക് അബുദാബി, പ്രവാസി ഭാരതി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപറേഷൻ നൽകുന്ന അംഗീകാരത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം