പ്രവാസി സമൂഹതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേയ്ക്ക് തള്ളപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വർഗം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു